גנים אורבניים

What are vertical gardens ?

                                                                           Vertical Garden System
A gardening system of growing plants upwards, on the walls of buildings
The advantages of a vertical system:

   Saves land area

Water and energy efficient

    Filters and purifies the air

       Provides thermal and acoustic insulation

            Adds color and variety to the urban landscape

·      

MIX PHOTOS 1

MIX PHOTOS 1

Play Video